Malé Svato?ovice
Naposledy aktualizováno: 21.10.2020

 

 TVO?EN? NA ?NOR

- kreslíme babi?ku, výstavka k výro?í B. N?mcové

"MASOPUST DRŽ?ME"

- vše o masopustu, tvo?ení, hádanky, vyst?ihovánky, omalovánky aj.

*****************************************************************************************************************

 4.února si p?ipomínáme

200. výro?í narození

Boženy N?mcové

******************************************************************************************************************

LEDNOV? TVO?EN?

"RUKAVI?KA A HRN??EK ?AJE NA ZAH??T?"

- vyst?ihovánky - rukavi?ka, hrní?ek, mrazík - zdobení 

- "NEZAPOM?NEJTE NA PT??KY"

********************************************************************************************************************

 

9. ledna jsme si p?ipomn?li 130. výro?í narození

Karla ?apka, našeho rodáka

 

*** ROK 2020 ***

********************************************************************************

 PROSINCOV? TVO?EN?

"?ERTOVINY A MIKUL?ŠOVINY"

-vyst?ihovánky, skládanky aj.

- vše o adventu

- zdobení papírových perní?ků a výroba p?ání?ek

*********************************************************************************

 LISTOPADOV? TVO?EN?

"SVATOMARTINSK? POSV?CEN?"

- historie sv. Martina, pranostiky, lušt?ní, dokreslování, vyst?ihovánky koníka aj.

- frotáž listů, dekorace

****************************************************************************

TVO?EN? NA ??JEN

"HOUBY A HOUBI?KY"

- vše o houbách- knížky, atlas aj.

- st?íháme, vybarvujeme, dokreslujeme

- vyrábíme houby z ruli?ek, záložku

 ................................................................................................................................................................

 PR?ZDNINOV? TVO?EN?

"INDI?NSK? L?TO" A "MO?E A VŠE KOLEM"

- p?ij?te si do knihovny o prázdninách n?co vyrobit, nakreslit, prohlédnout apod. 

?eká na vás prima tvo?ení! :-)

Prázdninový vlá?ek op?t p?ipraven!

*******************************************************************************

 ?ERVNOV? TVO?EN?

"MEZIN?RODN? DEN TRPASL?KŮ"

- omalovánky, vyst?ihovánky, knížky, kvízy

"??PI A ??PATA"

- vyrábíme ?ápi a ?apí hnízdo

*******************************************************************************

 KV?TNOV? TVO?EN?

"P??N??KO PRO MAMINKU, P??RODA NA JA?E"

*******************************************************************************

 DUBNOV? TVO?EN?

"V DUCHU ?AROD?JNIC"

- výzdoba knihovny, knížky na téma ?arod?jnice, lušt?ní, dokreslování vyst?ihovánky aj.

 ******************************************************************************

B?EZNOV? TVO?EN?

"KL?? ODEMYK? DVE?E JARU"

- kreslíme a zdobíme klí?, obrázky plné jara a na velikono?ní téma

- kreslíme oblíbené pohádkové hrdiny

*********************************************************************************

?NOROV? TVO?EN?

- "MASOPUST" u nás letos 2.3.

- masopustní hádanky, obrázky, básni?ky, písni?ky

****************************************************************************************

LEDNOV? TVO?EN?

"PT??CI V ZIM?"

- poznáváme ptá?ky podle atlasu, knížky k prohlížení, básni?ky

- vybarvování, vyst?ihování, dopl?ova?ky

"RUKAVI?KA nebo HRN??EK (na teplý ?ají?ek)"

- obkreslování, vyst?ihování, zdobení rukavi?ky nebo hrní?ku dle vlastní fantazie

**************************************************************************************************************************************

 RYCHL? Š?PY SLAV? 80. LET!!

TUTO PARTU KAMAR?DŮ SI P?IPOMENEME V?STAVKOU RŮZN?CH MATERI?LŮ!!

        pokra?uje i v lednu

 

***************************************************************************************************************************************************

PROSINCOV? TVO?EN?

 "KNIHOVNICK? ?ERTOVINY A MIKUL?ŠOVINY"

- vyráb?ní ?ertíků, omalovánky, vyst?ihovánky, kvízy, hlavolamy

" S VŮN? PERN??KŮ"

- zdobení papírových perní?ků a váno?ních ozdob

- podkovi?ky pro št?stí, jmenovky, p?ání?ka

- pro v?tší d?ti jsou p?ipraveny váno?ní p?esmy?ky a knížky aj.

***************************************************************

LISTOPADOV? TVO?EN?

"D??OV?N? A STRAŠIDL?CI"

- obkreslování, st?íhání, vyst?ihování aj.

"O SV. MARTINOVI"

- n?co z historie, lušt?ní, hlavolamy aj.

 

*****************************************************************

 T?DEN KNIHOVEN  1.- 7. ?íjen 2018

P?ipravena je výstava

  k 100. výro?í vzniku republiky "NAŠE STOLET? D?MA"

- tvo?ení pro malé ?tená?e

- amnestie dlužníků

- otev?ené dve?e všem

 

 ??JNOV? TVO?EN?

"PODZIMN? RADOV?NKY"

- frotáž listů

- vybarvování, dokreslování, lepení aj. dary podzimu, mandaly, ježek, veverka, lesní plody, ovoce,

- listové hádanky

- výroba záložky s drakem

**********************************************************************************************************************************************************

TVO?EN? NA Z???

"HOUBY A HOUBI?KY"

- vše o houbách, knížky, atlas, básni?ky, vyst?ihování, lepení, dopl?ování

*************************************************************

 PR?ZDNINOV? TVO?EN?:

"INDI?NSK? L?TO"

- vyrábíme indiánský totem, dopl?ova?ky, omalovánky a knížky s Indiány aj.

"LETN? RADOV?NKY"

- vyrábíme lodi?ky, chobotnice, ryby aj.

- vybarvujeme a kreslíme mo?ské motivy - maják, piráta, škeble, ryby, kraba aj.

Nebude chyb?t "PR?ZDNINOV? VL??EK"

-zapisujeme místa a zem?, které d?ti navštívily b?hem prázdnin .-)

 

*************************************************************************************************************** ?ERVNOV? TVO?EN?

"MOT?LKOV?N?"

- nakresli si motýlka podle šablony nebo dle vlastní fantazie

21.6. MEZIN?RODN? DEN TRPASL?KŮ

- p?ij? si vyrobit svého trpaslíka

- knížky o trpaslících, sk?ítcích

-

 ************************************************************

MATE?INKA V KNIHOVN?.

Dne 29. 5. navštívila knihovnu t?ída p?edškolá?ků místní MŠ. D?ti p?išly v doprovodu paní u?itelky I. Jiráskové  a H. Králové. V úvodu jsme si popovídali o knihovn?,o pohádkových postavi?kách, následovalo ?tení z knížky

O líné holce, kterou krásn? ilustroval Z. Miler. D?ti se zaujetím poslouchaly, jak to s tou holkou dopadne. Po ?etb? následovaly hádanky v podob? p?edm?tů, které pat?ily pohádkovým postavám nebo pohádkám. D?ti byly velice šikovné a bylo vid?t, že pohádky znají dob?e. Za odm?nu dostal každý obrázek - bludišt? s princem a princeznou, který si pak mohl doma doplnit a vybarvit. t?ším se na další setkání :-).

 

 KV?TNOV? TVO?EN?

 "TVO??ME PRO RADOST" - p?ání?ko pro maminku

"JARN? RADOV?NKY" - hry d?tí na ja?e, básni?ky

                                              - mlá?ata zví?átek - ko?ky, ptá?ci ...

                                       - výroba ko?i?ky

 

*************************************************************

 DUBNOV? TVO?EN?

"V DUCHU ?AROD?JNIC"

- skládání puzzle - ko?ka, netopýr

- dokreslování, vybarvování ?arod?jnic

- ?arod?jnické hádanky, lušt?ní aj.

*************************************************************

 B?EZNOV? TVO?EN?

"JARO ŤUK? NA DVE?E"

- kreslíme obrázky plné jara a na velikono?ní téma

 **************************************************************

 ?NOROV? TVO?EN?

- "MASOPUST" u nás letos již dvacátý :-)

- masopustní hádanky, obrázky, básni?ky, písni?ky

- zimní hádanky na vlo?kách

 

 **********************************************************

 LEDNOV? TVO?EN?

- pokra?uje výstava J. Lady

- výroba pal?áku - rukavice, obkreslování, st?íhání, zdobení

- "Mrzne až praští" - vyst?ihni si Mrazíka nebo sn?huláka, dozdob dle vlastní fantazie

*****************************************************************

PROSINCOV? TVO?EN?

"MIKUL?Š A ?ERT" - vyst?ihovánky, omalovánky, dokreslování, hádanky aj.

"KNIHOVNICK? PERN??KY"

- zdobení papírových perní?ků

- výroba p?ání?ek, jmenovek aj.

 

 *************************************************************

Malou výstavkou si p?ipomínáme 130. výro?í od narození a 60. výro?í od úmrtí

              JOSEFA LADY

- kreslíme jeho portrét

 *********************************************************

LISTOPADOV? TVO?EN?

"D?N? A STRAŠIDL?CI"

- obkreslování, st?íhání, vyst?ihování aj.

"O SV. MARTINOVI"

- n?co z historie, lušt?ní, hlavolamy aj.

****************************************************************

TVO?EN? NA ??JEN

"PODZIMN? RADOV?NKY"

- "frotáž" listů 

- vybarvování, kreslení, lepení, st?íhání daru podzimu (lesní plody, ovoce aj.)

- zví?átka - ježek, veverka

- dopl?ova?ky, hádanky, mandaly

- vyráb?ní záložky s drakem, básni?ky a obrázky

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 T?DEN KNIHOVEN 2017

P?ipravena je výstava

"Knížky našich babi?ek, prababi?ek i praprababi?ek".

- tvo?ení pro malé ?tená?e

- amnestie dlužníků

- otev?ené dve?e všem

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 TVO?EN? NA Z???:

"HOUBY A HOUBI?KY"

- vše o houbách- knížky, atlas aj.

- st?íháme, vybarvujeme, dokreslujeme

- vyrábíme houby z ruli?ek, záložku

- kreslíme sk?ítka Houbala

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

PR?ZDNINOV? TVO?EN?

"MO?E A VŠE KOLEM"

- p?ij? si vyrobit lodi?ku

- obrázky s mo?skou tématikou (škeble, maják, ryby...)

"INDI?NSK? L?TO"

- knížky o Indiánech

- kreslení, dokreslování

- vyrob si indiánský totem aj.

 

6. 7. 2017 si p?ipomínáme 110. výro?í

od narození JAROSLAVA FOGLARA

 

*************************************************************

 ?ERVNOV? TVO?EN?:

"?ERVEN JAKO ?ERVEN?"

- kreslíme vše ?ervené (berušky, kyti?ky...)

- básni?ky o beruškách

- dále housenky a pí?alky dle své fantazie, hlavn? veselé :-)

Tradi?n? slavíme 21.6. MEZIN?RODN? DEN TRPASL?KŮ

- vše o trpaslících (knížky, obrázky aj.)

- vyrábíme trpaslíka (obkreslování, st?íhání, vybarvení)

---------------------------------------------------------------------------------------

 KV?TNOV? TVO?EN?:

téma: "Májová koťata"

- básni?ky a ?íkadla o ko?kách

- obkreslujeme, st?íháme a vybarvujeme ko?i?ku

- vybarvujeme deštník na májový deštík :-), vyrábíme kvetoucí stromek 

************************************************************* 

DRUŽINA V KNIHOVN?

V den sv. Ji?í navštívila knihovnu op?t družina. Jako p?ekvapení jsem si pro n? p?ipravila uvítání ?arod?jnicí, za kterou jsem se p?evlékla :-D. Následn? jsme si o této tradici povypráv?li a prohlédli si ingredience, které ?arod?jnice použivají k va?ení lektvaru (šváby, hada, ku?. pa?átek, mouchy aj.). P?ipomn?li jsme si i svátek sv. Ji?í. Beseda se vyda?ila.

************************************************************

DUBNOV? TVO?EN?:

- va?íme lektvar ?arod?jnici

- skládání puzzle ko?ka, netopýr (malé d?ti)

 - tajenka: slet ?arod?jnic

*************************************************************

B?EZNOV? BESEDY

1.3. navštívila knihovnu, jako první, 4. t?ída s pí. u?. A. Herzigovou. P?ipravila jsem si pro n? knihovnu plnou hádanek, lušt?ní a kvízů. D?ti se rozd?lily do skupinek a každá si dala svůj název nap?. Permoníci, Tu??áci, Ve?erní?ci a Klokani. Každá dostala obrázek s postavou, do které postupn? dokreslovali za spln?ní úkolů nap?. košili, kalhoty, boty atd. Na konci besedy museli uhodnout, o kterou postavu se jedná. v této t?íd? šlo o Lotranda.

22.3. Víte, že letos slaví známá postavi?ka Krte?ka 60 let? A práv? o n?m a jeho "tatínkovi" Z. Milerovi jsme si vypráv?li s prv?á?ky a pí. u?. H. Nehybovou. D?ti se dozv?d?ly, jak postavi?ka vznikala, kolik bylo nato?eno dílů, prohlédli jsme si i jiné knížky, které Z. Miler islustroval. Na d?ti ?ekaly i skládanky z rozst?íhaných obrázků, povídali jsme si i o tom,jak to chodí v knihovn?. D?ti mi donesly knížku-leporelo, které samy vyrobily a nakreslily do n?j obrázky :-).

29.3. prob?hla beseda s 3. t?ídou s pí.u?. L. Jirsákovou, která m?la podobnou besedu, jako 4. t?. jejich skupinky se jmenovaly Výtvarníci, Super ?tená?i a ?erní pante?i. Postupn? dokreslovaly postavu, plnily zadané úkoly a tato t?ída m?la uhodnout Krakonoše, což se jí povedlo.

30.3. zakon?ila besedy 2. t?ída s pí. u?. K. Hubálovskou. Na d?ti ?ekalo výpráv?ní o d?tství sourozenců ?apkových. Žá?ci pozorn? naslouchali a spolupracovali. Prohlédli jsme si různá vydání Daše?ky, zaujala je knížka Pudlenka, dále Povídejme si d?ti, Povídání o Pejskovi a Ko?i?ce. Nechyb?ly ani kvízi a hádanky. Odm?nou d?tem byly obrázky. 

 ******************************************************************************

 B?EZNOV? TVO?EN?:

"JARO ŤUK? NA DVE?E" 

- vybarvi nebo ozdob různou technikou klí?, kterým   otev?eme jaru :-)

- kreslení "MŮJ KNIŽN? HRDINA, OBL?BEN? KN?ŽKA"

******************************************************************************

DRUŽINA V KNIHOVN?.

Tentokrát jsme se sešli 20.2. v dob?, kdy byl p?ed námi masopust. P?e?etli jsme si o této tradici a p?iblížili zvyky tohoto období. Následovalo pln?ní kvízů a hádanek k masopustu. 

 ?TEME SI V KNIHOVN?.

15. 2. navštívili knihovnu žáci 4. t?ídy s paní u?itelkou A. Herzigovou. Každý žá?ek si vybral n?jákou knížku a pak si našel své místo v koutku knihovny, kde si po dobu 20 minut ?etl. Po té následovalo p?edstavení knihy ostatním žákům, kdy v krátkosti sd?lili obsah toho, co p?e?etli, pro? si knížku vybrali atd.. Plánujeme další ?tení.

****************************************************************************** 

 ?NOROV? TVO?EN?:

"SLAV?ME MASOPUST" 

 - p?iraveny jsou masopustní hádánky, dokreslování masek postavi?kám, masopustní kobyla aj.

"HRN??EK" 

vyst?ihni si hrní?ek, můžeš si ho vybarvit nebo n?jak dozdobit dle vlastní fantazie

 

************************************************************ 

 DRUŽINA V KNIHOVN?.

P?i našem lednovém setkání, poprvé v tomto roce, 16. 1. 2017, venku p?kn? mrzlo a sn?hu bylo až až. V teple knihovny jsme si p?e?etli z naší knížky "Knihovnické pohádky", p?íb?h Potrestaný zlod?j. Byla to taková malá detektivka a všichni s nap?tím ?ekali, jak vše dopadne. Protože v?tšinou vše kon?í dob?e, tak i tento p?íb?h nedopadl jinak. Aby si d?ti protáhly t?lí?ka, prom?nily se v detektivy, kte?í m?li za úkol nalézt v knihovn? 11 sn?hových vlo?ek z papíru, na kterých byly hádanky se zimní tématikou. Pátrání jsme zakon?ili sladkou odm?nou z perníku. P?íští setkání nás ?eká v únoru, t?ším se :-).

**********************************************************************

LEDNOV? TVO?EN? :

- zdobení rukavi?ky různým způsobem - vybarvení, dolepování aj.

- vyráb?ní sn?hulá?ka nebo mrazíka - obkreslování, st?íhání, lepení aj. 

ROK 2017 

 

 ******************************************************************************

 

 DRUŽINA V KNIHOVN?.

Naše poslední setkání v tomto roce prob?hlo v pond?lí 12.12.

Pokra?ovali jsme v ?etb? z knihy Z.Pospíšilové Knihovnické pohádky, tentokrát "Lucka mezi ?erty". Následovalo prohlížení knížek a obsazen byl i koutek s tvo?ením, kde si d?ti mohly nakreslit a vybarvit ?ertíky nebo Mikuláše. Na cestu dostal každý "papírový perní?ek" ve tvaru srdí?ka s and?lí?kem. V novém roce se budu t?šit op?t na další setkání.

************************************************************

 PROSINCOV? TVO?EN?:

"KNIHOVNICK? ?ERTOVINY" 

vyrábíme malého ?ertíka, and?lí?ka - obkreslování, st?íhání, vybarvování, skládání aj.

 "KNIHOVNICK? PERN??KY" - zdobíme papírové perní?ky

 "AND?LSK? V?NOCE" - vyrábíme různá p?ání?ka atd.

 

************************************************************

 DRUŽINA V KNIHOVN?.

D?ti ze školní družiny navštivily tradi?n? knihovnu v pond?lí 21.11.

Tentokrát jsem si pro n? p?ipravila ?tení z nové knížky od Zuzany Pospíšilové Knihovnické pohádky, z nichž jsem vybrala pohádku Knižníci. D?ti pozorn? a se zájmem poslouchaly, následovalo volné prohlížení knížek. Kdo cht?l, tak mohl nakreslit pohádkový p?íb?h, a tak nám v knihovn? visí nové obrázky :-). A já se t?ším na p?eváno?ní setkání ...

V knihovn? jsou vystaveny nové zakoupené knížky!!

********************************************************

LISTOPADOV? TVO?EN?:

"D????CI A STRAŠIDL?CI"

- kreslení, st?íhání,dokreslování, lepení,hádanky aj.- netopý?i, stromky,veselé dýn? atd.

-p?ipravena je oblíbená frotáž listů - vykouzlíš svou fantazii :-)

****************************************

 DRUŽINA OP?T V KNIHOVN?.

Setkání po prázdninách se nám splnilo až ve st?edu 19.10.

Mezi d?tmi byly i nové tvá?e, a tak, jen v krátkosti, jsem d?ti seznámila chodem knihovny, p?ipomn?li jsme si tradi?n? výro?í m?síce. Jelikož d?tí bylo hodn?, tak si zapůj?ily knížky a nastalo velké prohlížení, bu? individueln? nebo ve skupinkách. Tentokrát zvít?zily u v?tšiny komiksy. Výhodou je, že kdo z d?tí, chodí do knihovny pravideln?, může kamarádům nabídnout ur?itou knihu, takže m?ly z ?eho vybírat. T?ším se na další setkání .-).

*******************************************

 TVO?EN? NA ??JEN:

 

"DARY PODZIMU"

- hravou formou si můžete vybarvit,vyst?ihnout,nakreslit, nalepit aj.plody podzimu

- p?ipraveny jsou dopl?ova?ky, mandaly, zví?átka aj.

 

*****************************************

 V knihovn? máme nový ?asopis ROZMAR?NKA (nejen) pro d?ti. Je to dvoum?sí?ník plný tvo?ení s d?tmi a pro d?ti. První ?íslo je na m?síc zá?í - ?íjen. Najdete v n?m spoustu podzimních nápadů..

****************************************

 Od 3. do 7. ?íjna vyhlašuje sekce SKIP, jako každoro?n?, celostátní akci T?DEN KNIHOVEN.

V tomto týdnu nabízí naše knihovna:

 

-"amnestii"dlužníkům

- registrace ?tená?ů ve st?edu zdarma na 1 rok

- prohlídka knihovny pro nové zájemce v dob? výpůj?ek

- pro d?ti pokra?uje tvo?ení ze zá?í

 

****************************************

TVO?EN? NA Z???:

 

"N?Š T?TA ŠEL NA HOUBY"

- houby a houbi?ky v knihovn?

- kreslení, obkreslování, vyst?ihování

- výroba záložky s houbou

- kreslíme sk?ítka Houbala

- knížky o houbách, atlas aj.

 

*****************************************

BESEDA S PRV???KY.

 

Jak jsou na tom prv?á?ci se ?tením na konci školního roku?

O tom jsem se p?esv?d?ila p?i naší druhé besed? v knihovn?, ve ?tvrtek 23.6. Naším tématem byla hlavn? písmenka. V úvodu jsme si prohlédli pár starých knížek a u?ebnic našich babi?ek a prababi?ek. Následovala ?etba z knihy M. Macourka "Pohádky", ze které jsem d?tem p?e?etla kapitolu "Zuzanka a písmenka". D?ti se zájmem poslouchaly.

Po té, si d?ti zkusily poznávat písmenka. Pohmatem se škraboškou na o?ích, dostaly do ruky vyst?ižené písmeno a musely uhodnout, které to je. D?ti to hodn? bavilo.

Abychom si protáhli t?lí?ka, tak m?li žá?ci za další úkol hledat v ur?itém okruhu žlutá a zelená kole?ka s písmenky. Ta pak museli poskládat, každou barvu zvlášť a z písmen složit slova. Vznikl název "sk?ítek" a "Knihovní?ek".Tím jsme vlastn? pok?tili toho našeho sk?ítka, který už dlouho ?ekal na své jméno. Kole?ka pak nalepili a vznikly nám dv? krásné housenky.

Jelikož bylo vid?t, že se d?ti nau?ily písmenka i ?tení dob?e, následovalo "PASOV?N? NA ?TEN??E".Každý žá?ek byl pasován kouzelným knihovnickým me?em, musel podepsat "?TEN??SK? SLIB" a na památku dostal "LIST PASOV?N? NA ?TEN??E" se svým jménem. Nakonec jsme se spole?n? vyfotili :-) a pop?áli si hezké prádniny.

-----------------------------------

DRUŽINA V KNIHOVN? 6. 6.2016

P?i našem posledním setkání jsem si pro d?ti tradi?n? p?ipravila výro?í na ?erven, nap?. MDD, Mezinár. den ovzduší,Evropský den hudby, Mezinár. den trpaslíků, Sv?tový den rybá?ství aj.

P?ipomn?li jsme si další hry d?tí v d?ív?jších dobách. Tentokrát to byly heleka?ky. Rod?lili jsme se na kluky a holky, po té zašli do kinosálu, kde jsme zkoušeli na sebe helekat.Dost jsme se u toho pobavili .-). D?v?ata si vyzkoušela na hlav? v?ne?ek z lu?ního kvítí, v?etn? paní vychovatelky.Prohlédli jsme si prázdné vosí hnízdo a ?ekli si,jak ho vosy staví.

Na záv?r si d?ti op?t prohlížely různé knížky, které objevily v regálech.Jelikož byly d?ti na setkání v knihovn? naposledy v tomto školním roce, dostaly sladkou odm?nu - lízátko. Slíbili jsme si ale, že se po prázdninách op?t sejdeme. Pop?áli jsme si krásné léto a rozlou?ili se.

-------------------------------------------------

?ERVNOV? TVO?EN?:

 

"?ERVEN JAKO ?ERVEN?"

- kreslíme vše ?ervené (berušky, kyti?ky, jahody aj.)

- housenky a pí?alky - nakresli veselou housenku dle vlastní fantazie .-).

21.6. MEZIN?RODN? DEN TRPASL?KŮ

- vše o trpaslících (knížky, obrázky aj.)

- p?ij? si vyrobit svého trpaslíka (obkreslování, vybarvení, ozdobení, st?íhání aj.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUŽINA V KNIHOVN? 9.5. 2016

V tomto m?síci jsme si op?t p?ipomn?li různá výro?í, nap?. 1. máj, Den matek,Den slunce, Den otevírání studánek aj. Vypráv?li jsme si o tom, že na ja?e za?íná nový život (narození zví?átek), barvy kv?tin atd. Prohlédli jsme si sbírku pta?ích pírek a sko?ápek, hádali, od kterého ptá?ka mohou být. K ruce nám byly i krásn? ilustrované knížky o ptáctvu.

---------------------------------------------- -KV?TNOV? TVO?EN?:

"TVO??ME PRO RADOST" - p?ání?ko pro maminku

"JARN? RADOV?NKY" - mlá?ata na ja?e, hry d?tí,

- výroba ko?i?ky - obkreslení, vyst?ižení, vybarvení aj.

----------------------------------------

DRUŽINA V KNIHOVN? 11.4.2016

P?i našem druhém setkání jsem zvolila téma: "Svátky v dubnu". ?ekli jsme si o různých významn?jších svátcích tohoto m?síce - apríl,1.let ?lov?ka do vesmíru (Gagarin), Den zem?, Den ptactva, Mezinár.den skautů a skautek, ?arod?jnice aj.Nejvíce jsme si ale povídali o sv. Ji?í, kdo to byl, kdy se slaví a pro? atd. Povídání bylo dopln?no obrázky.Také jsme si ?ekli, jaké jarní hry vymýšlely d?ti v d?ív?jších dobách, a které se dají hrát i dnes, nap?. cvrnkání kuli?ek, ?amrda, hry s fazolemi, hra na kohouta aj.Pak následovala nejlepší ?ást setkání, a to volné prohlížení knížek, které si d?ti vybraly v regálech. Co nás ?eká p?íšt?? Nechte se p?ekvapit :-)

******************************************************

 DUBNOV? TVO?EN?:

 

"PUSŤME JARO DO KNIHOVNY"

- klí? k vítání jara - nakresli nebo vybarvi klí?, kterým jsme odemkli jaru

 

"V DUCHU ?AROD?JNIC"

- va?íme lektvar pro ?arod?jnici

- skládání puzzle - ko?ka, netopýr (menší d?ti)

- tajenka: slet ?arod?jnic, testy - ?arod?jnický, kouzla a kouzelníci

-----------------------------------